ramdom09.jpg

90. ชัยชนะเป็นของพระองค์ (Victor's Crown) - Darlene Zschech

ชื่อเพลง (ภาษาไทย) :  ชัยชนะเป็นของพระองค์

ชื่อเพลง (ภาษาอังกฤษ) : Victor's Crown

ผู้แต่ง :   Darlene Zschech, Israel Houghton, Kari Jobe

ดาวน์โหลดเนื้อเพลง :  

ดาวน์โหลด MP3 :  

 

 

Intro :   |  F  C  |  G   Dm  |  F  C  |  G  |

 

           C
1. พระองค์สู้และช่วยเหลือตัวข้า
   You are always fighting for us


     Am
ทูตสวรรค์รายล้อมชีวา
Heaven's angels all around


       Dm
และข้ารู้ด้วยความยินดีว่า
My delight is found in knowing


    G
ชัยชนะเป็นของพระองค์
That You wear the Victor's crown


        Am
ทรงช่วยเหลือระวังพิทักษ์ข้า
You're my help and my defender


        C
เป็นพระผู้ช่วยเป็นเพื่อนข้า
You're my Saviour and my friend


      Dm                    G
ข้าจึงใช้ชีวิตในพระคุณเพื่อสรรเสริญ
By Your grace I live and breathe to worship You


          C
2. เมื่อข้าร้องสรรเสริญความยิ่งใหญ่
   At the mention of Your greatness


        Am
กราบต่อหน้าพระนามพระองค์
In Your Name I will bow down


       Dm
ความมืดมิดความกลัวต้องเงียบหยุด
In Your presence fear is silent


    G
ชัยชนะเป็นของพระองค์
For You wear the Victor's crown


   Am
ให้ชีวิตเต็มด้วยพระสิริ
Let Your glory fill this temple


        C
เต็มด้วยฤทธิ์อำนาจพระองค์
Let Your power overflow


      Dm                     G
ข้าจึงใช้ชีวิตในพระคุณเพื่อสรรเสริญ
By Your grace I live and breathe to worship You


            C
3. พระองค์เฝ้าวิงวอนเพื่อพวกเรา
   You are ever interceding


      Am
ผู้หลงหายจึงได้มาเจอ
As the lost become the found


         Dm
ความพ่ายแพ้ไม่มีฤทธิ์อำนาจ
You can never be defeated


     G
ชัยชนะเป็นของพระองค์
For You wear the Victor's crown


        Am
ทรงเป็นพระเยซูเมสสิยาห์
You are Jesus the Messiah


          C
เป็นความหวังของปวงประชา
You're the Hope of all the world


     Dm                      G
ข้าจึงใช้ชีวิตในพระคุณเพื่อสรรเสริญ
By Your grace I live and breathe to worship You          F G C      F       C      G      Dm
** ฮาเลลู - ยา พระองค์ทรงมีชัย ทรงชนะโลกนี้

    Hallelu - jah. You have overcome. you have overcome


      F G Am        Dm      G    F
ฮาเลลู - ยา พระเยซูผู้มีชัยเหนือทั้งโลกนี้
Hallelu - jah. Jesus, You have overcome the world


    F                   C G                   Dm
B. ทุกอำนาจจะต้องก้มกราบ ป้อมปราการทั้งสิ้นต้องพังลง
   Every high thing must come down. Every stronghold shall be broken


F                     C G
ชัยชนะเป็นของพระองค์ ทรงเป็นผู้มีชัย ทรงเป็นผู้มีชัย
You wear the Victor's crown. You overcome. You overcome


         Am
4. ที่กางเขนการงานได้สำเร็จ
At the cross the work was finished


       C
ทรงถูกฝังไว้ในแผ่นดิน
You were buried in the ground


      Dm                   F               C
แต่ว่าหลุมใดๆ ไม่อาจกั้น ชัยชนะเป็นของพระองค์
But the grave could not contain You. For You wear the Victor's crown